2019-08-30

Bilant contabil pentru s1, a.2019

Raport al S.A. ,,Metalferos” pentru 1 semestru anul 2019.

 întocmit în conformitate cu prevederile art.120 și art.121 din Legea nr.171/ 2012,

 

  1. Date generale privind entitatea de interes public.
  1. Perioada de raportare           01.01.2019-30.06.2019.
  2. Denumirea completă a entității de interes public – Societatea pe acțiuni pentru achiziționarea, prelucrarea și livrarea metalelor feroase și neferoase „Metalferos”;
  3. Entitatea de interes public reprezintă: Societatea pe acțiuni

 

  1. Sediul, nr.de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail– MD-2055,str.Feroviarilor,1/3,Zona Industrială Vatra,mun.Chișinau,Republica Moldova ,tel.0(22)50-89-07;
  2. Numărul de înregistrare ( IDNO ) -1002600025822,certificat de înregistrare MD 0007334

 Data înregistrării - 05.07.1995;

6. Activitatea principală (conform CAEM) - E 3832

7. Capitalul social al entității de interes public la ultima zi a perioadei de raportare, lei-3590420.

8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul si clasa valorilor mobiliare, principalele caracteristici,  cu indicarea valorii nominale  și a codului ISIN-MD14METF 1009

9. Informaţia privind numărul acţionarilor  la  ultima zi a perioadei de raportare -331 actionari.

10. Lista acţionarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune deţin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acțiunile transmise  în custodie, și beneficiarii efectivi, cu specificarea numărului și cotei acțiunilor deținute

Denumirea completă a persoanelor juridice/numele,prenumele persoanei fizice  numărul de înregistrare (IDNO)/ codul personal al persoanei fizice(IDNP)

Numărul de acțiuni cu drept de vot

Cota deținută in numărul total de acțiuni de vot ale emitentului, %

Preferențiale

Ordinare

Preferențiale

Ordinare

Agenția  Proprietații Publice

 

281065

 

78,28

Volc Ala Luca

 

18420

 

   5,13

11. Informaţia privind entitatea care asigură ținerea registrului acționarilor:  

Societatea de registru ,,Grupa Financiară” S.A.;MD-2001,mun.Chișinău,str.Ismail,88/1 ; telefon 0 (22) 27-18-45; autorizația Nr.0001 din 31.12.14 -22.01.2020, Bondarev Viorica,contract nr.753 din 27.12.2018;

12. Lista persoanelor care acționează în mod concertat cu emitentul, la ultima zi a perioadei de raportare, în conformitate cu art.6 din Legea nr.171/ 2012 .

Nr.

Numele, prenumele persoanei fizice (PF) /

Criteriul de afiliere

d/o

denumirea  completă a persoanei juridice(PJ)

A

B

1

2

 

I. Persoanele cu funcţii de răspundere ale emitentului:

 

a) Membrii Consiliului

1

1

Dermenji Vadim

Presedinte consiliului

2

2

Chilaru Natalia

Membrul consiliului

3

3

Pricop Viorica

Membrul consiliului

4

4

Vulpe Vasile

Membrul consiliului

5

5

Mamei Marian

Membrul consiliului

 

b) Membrii organului executiv

6

1

Ţimbrovski Alexei

Director general

 

2

Catana Sergiu

Director financiar

 

c) Membrii Comisiei de cenzori

7

1

Cemertan Silvia

Membrul comisiei de cenzori

8

2

Mardari Sergiu

Membrul comisiei de cenzori

9

3

Ţurcanu Ecaterina

Presedinte comisiei de cenzori

                            d) Membrii Comitetul de audit

10

1

Gilca Ion

Presedinte comisiei de audit

11

2

Vircolici Ana

Membrul comisiei de audit

12

3

Gordila Mihaela

Membrul comisiei de audit

 

d) Alte persoane cu funcţii de răspundere, inclusiv conducătorul filialei sau reprezentanţei, contabilul-şef etc.

       

13

1

Gurulea Valentina

Contabil sef

14

2

Vasilevski Ghenadie

Sef punct

15

3

Silcenco Alexandr

Sef punct

16

4

Lukovski Valentin

Sef punct

17

5

Mihailov Serghei

Sef punct

18

6

Mîrza Grigori

Sef punct

19

7

Podmoghilnîi Artiom

Sef punct

 

II. Persoanele care acţionează în mod concertat cu emitentul, altele decât cele indicate în Secțiunea I din prezentul Formular

 20

1.  Persoanele care exercită controlul asupra emitentului

 

a) Acţionarii care, direct sau indirect, individual sau în comun cu  persoanele afiliate lor, deţin  sau controlează cel puțin 20% din capitalul  social al emitentului sau, în funcție de emitent, o altă cotă mai mică, definită drept semnificativă, potrivit legislației speciale

21

1

Agenţia Proprietăţii Publice

78.282%

 

b) Alte persoane care exercită controlul asupra emitentului acționând pe bază de mandat, contract sau act administrativ

22

1

Dermenji Vadim

Reprezentant al statului

 

13. Persoanele cu funcții de răspundere ale entității

-Organului executiv- Director general Timbrovski Alexei

- Director financiar -Catana Sergiu

- Comisia de cenzori- Ţurcanu Ecaterina, Cemertan Silvia, Mardari Sergiu.

-Comitetul de audit-Gilca Ion,Vircolici Ana, Gordila Mihaela.

 

14. Modificări în lista persoanelor cu funcții de răspundere  ale emitentului, precum și în lista  persoanelor cu  care acestea acționează în mod concertat în perioada raportată - se prezintă exclusiv în cadrul raportului semestrial al entității, în formatul prenotat în Formularul  nr.2 din Regulament

 se prezintă exclusiv în cadrul raportului semestrial .

 

15. Statutul  S.A. ,,Metalferos înregistrat in redactie noua la Camera înregistrării de stat din 21.05.2008 .

 

  1. Situațiile financiare semestriala .

 Bilanţul emitentului pentruperioada de gestiune 01.01.2019-30.06.2019:

           Anexa 1

 

Indicatori

Sold la începutul perioadei de gestiune , lei

Sold la sfîrșitul perioadei  de gestiune precedente, lei

1

2

3

1. Active imobilizate

1.Imobilizări necorporale

23 715

18 510

2.Imobilizări corporale în curs de execuție

12 730 250

10 474 053

3.Terenuri

13 470 260

13 470 260

4.Mijloace fixe

53 557 328

53 626 858

5.Resurse minerale

 

 

6.Active biologice imobilizate

 

 

7.Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate

 

 

8.Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate

 

 

9.Investiții imobiliare

 

 

10.Creanțe pe termen lung

 

 

11.Avansuri acordate pe termen lung

 

 

12.Alte active imobilizate

144 668

144 668

Total active imobilizate

79 926 221

77 734 349

2. Active circulante

1.Materiale

22 933 505

12 243 725

2.Active biologice circulante

3 724

3 724

3.Obiecte de mică valoare și scurtă durată

 

 

4.Producția în curs de execuție și produse

118 874

53 641

5.Mărfuri

269 616

269 616

6.Creanțe comerciale

3 984 302

11 603 602

7.Creanțe ale părților afiliate

 

 

8.Avansuri acordate curente

24 820 928

29 239 966

9.Creanțe ale bugetului

140 031 251

143 056 828

10.Creanțe ale personalului

166

170 899

11.Alte creanțe curente

94 049

134 537

12.Numerar în casierie și la conturile curente

125 015 857

129 323 340

13.Alte elemente de numerar

 

 

14.Investiții financiare curente în părți neafiliate

 

 

15.Investiții financiare curente în părți afiliate

 

 

16. Alte active circulante

658 017

799 109

Total active circulante

317 930 289

326 898 987

Total active

397 856 510

404 633 336

3. Capital propriu

1.Capital social

     3 590 420

     3 590 420

  1.1Capital suplimentar

 

 

2.Rezerve

      332 893 635

353 155 828

3.Corecții ale rezultatelor anilor precedenți

 

-3824

4.Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți

    44 374 344

-2 200 413

5.Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

 

    26 625 615

6.Profit utilizat al perioadei de gestiune

 

 

7.Alte elemente de capital propriu

 

 

Total capital propriu

    380 858 399

 381 167 626

4. Datorii pe termen lung

1.Credite bancare pe termen lung

 

 

2.Împrumuturi pe termen lung

 

 

3.Datorii pe termen lung privind leasingul financiar

 

 

4.Alte datorii pe termen lung

621 649

621 649

Total datorii pe termen lung

621 649

621 649

 5. Datorii curente

1.Credite bancare pe termen scurt

 

 

2.Împrumuturi pe termen scurt

 

 

3.Datorii comerciale

878 068

723 762

4.Datorii față de părți afiliate

 

 

5.Avansuri primite curente

 13 398 974

 13 132 648

6.Datorii față de personal

46 518

2 876 226

7.Datorii privind asigurările sociale și medicale

 

 

8.Datorii față de buget

22 166

4 351

9.Venituri anticipate curente

 

 

10.Datorii față de proprietari

499 934

3 971 361

11.Finanțări și încasări cu destinație specială curente

 

 

12.Provizioane curente

1 180 000

1 180 000

13.Alte datorii curente

350 802

282 567

Total datorii curente

16 376 462

22 844 061

Total pasive

397 856 510

404 633 336

Situația de profit și pierderi pentru perioada de gestiune 01.01.2019-30.06.2019:

Anexa 2

 

Indicatori

Perioada de gestiune precedentă, lei

Perioada de gestiune curentă, lei

1

2

3

1.Venituri din vînzări

 693 272 174

702 554 321

2.Costul vînzărilor

607 570 051

638 662 031

3.Profit brut (pierdere brută)

85 702 123

63 892 290

4.Alte venituri din activitatea operațională

5 938

1 561

5.Cheltuieli de distribuire

23 522 663

26 307 263

6.Cheltuieli administrative

11 974 012

12 810 730

7.Alte cheltuieli din activitatea operațională

4 751 150

5 146979

8.Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)

45 460 236

19 628 879

9.Rezultatul din alte activități (profit/pierdere)

(1 463 686)

6 996 736

10.Profit (pierdere) pînă la impozitare

43 996 550

26 625 615

11.Cheltuieli privind impozitul pe venit

 

 

12.Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

43 996 550

26 625 615

   Situația modificărilor capitalului propriu pentru perioada de  01.01.2019-30.06.2019:

                                                                                                                                       Anexa 3

Nr.
d/o

Indicatori

Cod rd.

Sold la începutul perioadei  de gestiune

Majorări

Diminuări

Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune

1

2

3

4

5

6

7

1

Capital social şi suplimentar

Capital social

010

3 590 420

   

3 590 420

Capital suplimentar

020

       

Capital nevărsat

030

(        )

(        )

(        )

(          )

Capital neînregistrat

040

       

Capital retras

050

(       )

(        )

(        )

(         )

Total capital social şi suplimentar
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)

060

3 590 420

   

3 590 420

2

Rezerve 

Capital de rezervă

070

979 851

   

979 851

Rezerve statutare

080

330 207 897

23 289 291

3 027 098

350 470 090

Alte rezerve

090

1 705 887

   

1 705 887

Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)

100

332 893 635

23 289 291

3 027 098

353 155 828

3

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)

Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi

110

 

-3 824

 

-3 824

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi

120

44 374 344

 

46 578 581

-2 200 413

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

130

x

26 625 615

 

26 625 615

Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)

160

44 374 344

26 621 791

46 578 581

24 421 378

4

Alte elemente de capital propriu, din care

170

       

Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)

180

380 858 399

49 911 082

49 605 679

381 167 626

 

III. Entitatea de audit:

Compania de audit ,, Audit Concret” SA ;mun.Chișinau , str.Banulescu –Bodoni, 45,  , telefon 0 (22) 21-22-08 ; Ana Litr ;contract nr. 26/99/1 din 10.06.2019 ;licența A MMII nr.054613 din 30.03.2017-30.03.2022;

IV. NFORMAŢIA PRIVIND EVENIMENTELE CARE ÎNFLUENŢEAZĂ SAU POT ÎNFLUENŢA ACTIVITATEA EMITENTULUI DE VALORI MOBILIARE ŞI/SAU PREŢUL VALORILOR MOBILIARE ALE ACESTUIA

           Nu sunt

V.  Date anuale privind tranzacţiile efectuate de către  emitent  cu propriile sale acţiuni, care vor cuprinde cel puțin următoarea informație:

           Nu sunt

 

Lista reprezentanţelor emitentului

Anexa

Nr d/o 

Denumirea completă a reprezentanţei

Sediul

Conducătorul

       

1

Reprezentanţa "Căuşeni"

or.Căuşeni, str.Cogîlniceanu 10

Mîrza G.

2

Reprezentanţa "Donduşeni"

or.Donduşeni, str.D.Cantemir 138

Vasilevschi G.

3

Reprezentanţa "Bălţi"

or.Bălţi,str-la Boris Glavan

Lucovschi V.

4

Reprezentanţa "Cupcini"

or.Cupcini, str.Renaşterii 1

Mihailov S.

5

Reprezentanţa "Comrat"

or.Comrat, str.Lenina 7

Podmoghilnîi A.

6

Reprezentanţa "Cahul"

r-ul Cahul, str.Şoseaua Scheia 48

Podmoghilnîi A.

7

Reprezentanţa "Rezina"

or.Rezina, str.Energeticienilor,19/1

Silenco A