2019-10-28

ANUNȚ pentru ocuparea funcției de director general al Societății pe acțiuni „Metalferos”

Consiliul S.A. ,,Metalferos”, în corespundere cu prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Statutului societății și altor acte normative, anunță concurs pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. ,,Metalferos”.

Concursul pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. „Metalferos” va fi desfășurat în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „Metalferos”, aprobat prin decizia Consiliului societății, cu nr. 1  din 28.10.2019.

Regulamentul poate fi accesat la următoarele pagini web: https://app.gov.md/ și http://www.metalferos.md/

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este  de 14 noiembrie 2019 ora 14:00.

Locul depunerii documentelor:

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. „Metalferos”,vor fi depuse la sediul societății: mun. Chișinău, Zona industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3, la secretarul Consiliului societății, în zilele de lucru, între orele 8.00 și 16.00 sau la adresa de e-mail: info@metalferos.md.  Concursul se va desfășura în incinta Agenției Proprietății Publice, pe adresa mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1, bir. 357.

Persoana de contact: secretarul consiliului, +373 22 509 159; +373 68228830,  e-mail: info@metalferos.md

 

Cerințe generale față de candidați:

Candidatul la postul de Director general va întruni următoarele cerințe:

 1. cunoaște limba română;
 2. deține studii superioare sau echivalentul lor;
 3. a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;
 4. cunoaşte cel puțin o limbă de circulaţie internațională;
 5. nu a împlinit și nu va împlini în următorii 3 ani vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 6. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 7. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 8. nu este condamnată, prin hotărîre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

 

 

Atribuții generale:

Conform prevederilor Statutului societății și Regulamentului Organului Executiv al SA„Metalferos”:

 1. Organul executiv al societății funcționează în baza legislației, statutului societății și regulamentului organului executiv al societății.
 2. Organul executiv al societății asigură îndeplinirea hotărîrilor adunării generale a acționarilor și  deciziilor consiliului societății.
 3. Organul executiv al societății va prezenta trimestrial consiliului societății darea de seamă asupra rezultatelor activității sale.
 4. Dacă împuternicirile consiliului societății au încetat, împuternicirile de pregătire și ținere a adunării generale a acționarilor le exercită organul executiv al societății.

Suplimentar, se adaugă atribuțiile stipulate în legislația națională.

 

Termen de contractare

Candidatul, selectat de către consiliu, în baza concursului, va încheia Contractul  individual de muncă cu Consiliul Societății pentru o perioadă de până la 3 ani.  Conform art. 35, alin. (5) din Statutul Societății.

 

Remunerare

Directorul general S.A. „Metalferos” va fi remunerat, conform Contractului individual de muncă, încheiat între candidatul selectat și Consiliul Societății. Condițiile de plată vor fi stabilite în Contractul individual de muncă, în corespundere cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară.

 

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 

Dosarul de participare la concurs trebuie să conțină cel puțin:

 1. scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Societății;
 2. curriculum vitae (CV);
 3. copia de pe buletinul de identitate;
 4. copia de pe diploma de studii;
 5. referințe profesionale (nu mai puțin de două);
 6. cazierul judiciar;
 7. declarație privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de Director general al Societății, completat conform Anexei nr.4 a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „Metalferos”;
 8. copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate;
 9. certificat care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională.
 10.   acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal și plasarea CV pe paginile web ale Societății și a Agenției Proprietății Publice.

    Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

 

Notă:

 • Informația completă este indicată în  REGULAMENTULprivind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocupareafuncției vacante de director general al S.A. ”Metalferos” aprobat de către Consiliul Societății în baza Procesului-Verbal nr. 1 din 28 octombrie 2019, care poate fi accesat la următoarele pagini web: https://app.gov.md/ și http://www.metalferos.md/
 • Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Regulamentul il puteti descarca aici: Regulament Director Metalferos.pdf

Anexa pentru indeplinire si expediere: Anexa4 privind organizarea concursului