2019-04-26

Raport anual

Anexa nr.1

la Regulamentul cu privire la dezvăluirea

informaţiei de către emitenții de valori mobiliare

 

Raportul anual al S.A.,,Metalferos” pentru anul 2018

întocmit în conformitate cu prevederile art.120 și art.121 din Legea nr.171/2012

 

 1. Date generale privind entitatea de interes public.
 1. Perioada de raportare 01.01.2018-31.12.2019.
 2. Denumirea completă a entității de interes public – Societatea pe acțiuni pentru achiziționarea, prelucrarea și livrarea metalelor feroase și neferoase „Metalferos”;
 3. Entitatea de interes public reprezintă: Societatea pe acțiuni

 

 1. Sediul, nr.de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail– MD-2055,str.Feroviarilor,1/3,Zona Industrială Vatra,mun.Chișinau,Republica Moldova ,tel.0(22)50-89-07;
 2. Numărul de înregistrare ( IDNO ) -1002600025822, certificat de înregistrare MD 0007334, Data înregistrării - 05.07.1995;
 3.  Activitatea principală (conform CAEM) - E 3832
 4. Capitalul social al entității de interes public la ultima zi a perioadei de raportare, lei-3590420.
 5. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul si clasa valorilor mobiliare, principalele caracteristici,  cu indicarea valorii nominale i a codului ISIN-nu sunt
 6. Informaţia privind numărul acţionarilor la ultima zi a perioadei de raportare -331 actionari.
 7. Lista acţionarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune deţin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acțiunile transmise  în custodie, și beneficiarii efectivi, cu specificarea numărului și cotei acțiunilor deținute

Denumirea completă a persoanelor juridice/numele,prenumele persoanei fizice  numărul de înregistrare (IDNO)/ codul personal al persoanei fizice(IDNP)

Numărul de acțiuni cu drept de vot

Cota deținută in numărul total de acțiuni de vot ale emitentului, %

Preferențiale

Ordinare

Preferențiale

Ordinare

Agenția Proprietații Publice

 

281065

 

78,28

Volc Ala Luca

 

18420

 

5,13

 1. Informaţia privind entitatea care asigură ținerea registrului acționarilor:

Societatea de registru ,,Grupa Financiară” S.A.; MD-2001,mun.Chișinău,str.Ismail,88/1 ; telefon 0 (22) 27-18-45; autorizația Nr.0001 din 31.12.14 -22.01.2020, Bondarev Viorica,contract nr.753 din 27.12.2018;

 1. Lista persoanelor care acționează în mod concertat cu emitentul, la ultima zi a perioadei de raportare, în conformitate cu art.6 din Legea nr.171/2012.

Nr.

Numele, prenumele persoanei fizice (PF) /

Criteriul de afiliere

d/o

denumirea  completă a persoanei juridice(PJ)

A

B

1

2

 

I. Persoanele cu funcţii de răspundere ale emitentului:

 

a) Membrii Consiliului

1

1

Gorea Eugeniu

Presedinte consiliului

2

2

Chilaru Natalia

Membrul consiliului

3

3

Cicibaba Iuri

Membrul consiliului

4

4

Vulpe Vasile

Membrul consiliului

5

5

Mamei Marian

Membrul consiliului

 

b) Membrii organului executiv

6

1

Ţimbrovski Alexei

Director general

 

2

Catana Sergiu

Director financiar

 

c) Membrii Comisiei de cenzori

7

1

Cemertan Silvia

Membrul comisiei de cenzori

8

2

Gutu Lidia

Membrul comisiei de cenzori

9

3

Ţurcanu Ecaterina

Presedinte comisiei de cenzori

 

d) Alte persoane cu funcţii de răspundere, inclusiv conducătorul filialei sau reprezentanţei, contabilul-şef etc.

10

1

Gurulea Valentina

Contabil sef

11

2

Zamlînschi Serghei

Sef punct

12

3

Vasilevski Ghenadie

Sef punct

13

4

Silcenco Alexandr

Sef punct

14

5

Lukovski Valentin

Sef punct

15

6

Mihailov Serghei

Sef punct

16

7

Mîrza Grigori

Sef punct

17

8

Podmoghilnîi Artiom

Sef punct

 

II. Persoanele care acţionează în mod concertat cu emitentul, altele decât cele indicate în Secțiunea I din prezentul Formular

 

1. Persoanele care exercită controlul asupra emitentului

 

a) Acţionarii care, direct sau indirect, individual sau în comun cu  persoanele afiliate lor, deţin  sau controlează cel puțin 20% din capitalul  social al emitentului sau, în funcție de emitent, o altă cotă mai mică, definită drept semnificativă, potrivit legislației speciale

18

1

Agenţia Proprietăţii Publice

78.282%

 

b) Alte persoane care exercită controlul asupra emitentului acționând pe bază de mandat, contract sau act administrativ

19

1

Dragalina Iuliana

Reprezentant al statului

13.Persoanele cu funcții de răspundere ale entității

-Organului executiv- Director general Timbrovski Alexei

-Director financiar -Catana Sergiu

-Comisia de cenzori- Ţurcanu Ecaterina, Cemertan Silvia, Gutu Lidia.

14.Modificări în lista persoanelor cu funcții de răspundere  ale emitentului, precum și în lista  persoanelor cu  care acestea acționează în mod concertat în perioada raportată - se prezintă exclusiv în cadrul raportului semestrial al entității, în formatul prenotat în Formularul  nr.2 din Regulament

 se prezintă exclusiv în cadrul raportului semestrial

15. Statutul  S.A. ,,Metalferos înregistrat in redactie noua la Camera înregistrării de stat din 21.05.2008 .

16. Informația privind dezvăluirea publică a raportului anual al S.A. ,,Metalferos ,  se publică prin MSI, pe propria pagină web oficială www. metalferos.md. și  ediției periodice, Revista  Moldova Suverana Nr33(2394) din 29.03.

 

 1. Situațiile financiare anuale .

 

 Bilanţul emitentului pentru perioada de gestiune 01.01.2018-31.12.2018:

Anexa 1

 

 

Indicatori

Sold la începutul perioadei de gestiune , lei

Sold la sfîrșitul perioadei  de gestiune precedente, lei

1

2

3

1. Active imobilizate

1.Imobilizări necorporale

23 053

23 715

2.Imobilizări corporale în curs de execuție

11 589 785

13 015 797

3.Terenuri

13 470 260

13 470 260

4.Mijloace fixe

50 496 487

53 504 451

5.Resurse minerale

 

 

6.Active biologice imobilizate

 

 

7.Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate

 

 

8.Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate

 

 

9.Investiții imobiliare

 

 

10.Creanțe pe termen lung

 

 

11.Avansuri acordate pe termen lung

 

 

12.Alte active imobilizate

 

 

Total active imobilizate

75 579 585

80 014 223

2. Active circulante

1.Materiale

22 928 489

22 916 474

2.Active biologice circulante

3 724

3 724

3.Obiecte de mică valoare și scurtă durată

341 392

331 617

4.Producția în curs de execuție și produse

248 248

118 874

5.Mărfuri

269 616

269 616

6.Creanțe comerciale

3 284 264

3 984 302

7.Creanțe ale părților afiliate

 

 

8.Avansuri acordate curente

37 248 683

24820928

9.Creanțe ale bugetului

138 407 039

140 031 251

10.Creanțe ale personalului

2

166

11.Alte creanțe curente

154 324

94 049

12.Numerar în casierie și la conturile curente

101 846 486

125 015 857

13.Alte elemente de numerar

 

 

14.Investiții financiare curente în părți neafiliate

 

 

15.Investiții financiare curente în părți afiliate

 

 

16. Alte active circulante

642 668

658 017

Total active circulante

305 374 935

318 244 875

Total active

380 954 520

398 259 098

3. Capital propriu

1.Capital social

3 590 420

3 590 420

  1.1Capital suplimentar

 

 

2.Rezerve

315 466 051

332 893 635

3.Corecții ale rezultatelor anilor precedenți

 

20

4.Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți

42 162 630

 

5.Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

 

46 578 561

6.Profit utilizat al perioadei de gestiune

 

 

7.Alte elemente de capital propriu

 

 

Total capital propriu

361 219 101

383 062 636

4. Datorii pe termen lung

1.Credite bancare pe termen lung

 

 

2.Împrumuturi pe termen lung

 

 

3.Datorii pe termen lung privind leasingul financiar

 

 

4.Alte datorii pe termen lung

 

 

Total datorii pe termen lung

 

 

 5. Datorii curente

1.Credite bancare pe termen scurt

 

 

2.Împrumuturi pe termen scurt

 

 

3.Datorii comerciale

52 601

878 068

4.Datorii față de părți afiliate

 

 

5.Avansuri primite curente

18 655 346

13 398 974

6.Datorii față de personal

4 866

46 518

7.Datorii privind asigurările sociale și medicale

 

 

8.Datorii față de buget

258 594

22 166

9.Venituri anticipate curente

 

 

10.Datorii față de proprietari

421 721

499 934

11.Finanțări și încasări cu destinație specială curente

 

 

12.Provizioane curente

 

 

13.Alte datorii curente

342 291

350 802

Total datorii curente

19 735 419

15 196 462

Total pasive

380 954 520

398 259 098

 

 

Situația de profit și pierderi pentru perioada de gestiune 01.01.2018-31.12.2018:

Anexa 2

Indicatori

Perioada de gestiune precedentă, lei

Perioada de gestiune curentă, lei

1

2

3

1.Venituri din vînzări

1 291 573 440

1 448 744 219

2.Costul vînzărilor

1 141 274 703

1 304 403 520

3.Profit brut (pierdere brută)

150 298 737

144 340 699

4.Alte venituri din activitatea operațională

5 027

25 048

5.Cheltuieli de distribuire

47 936 169

51 194 341

6.Cheltuieli administrative

28 321 620

30 270 920

7.Alte cheltuieli din activitatea operațională

10 566 516

10 371 781

8.Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)

63 479 459

52 528 705

9.Rezultatul din alte activități (profit/pierdere)

(14 583 856)

328 619

10.Profit (pierdere) pînă la impozitare

48 895 603

52 857 324

11.Cheltuieli privind impozitul pe venit

5 593 144

6 278 763

12.Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

43 302 459

46 578 561

 

 

 

Situația modificărilor capitalului propriu pentru perioada de 01.01.2018-31.12.2018:

Anexa 3

 

Nr.
d/o

Indicatori

Cod rd.

Sold la începutul perioadei  de gestiune

Majorări

Diminuări

Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune

1

2

3

4

5

6

7

1

Capital social şi suplimentar

Capital social

010

3 590 420

   

3 590 420

Capital suplimentar

020

       

Capital nevărsat

030

(        )

(        )

(        )

(          )

Capital neînregistrat

040

       

Capital retras

050

(       )

(        )

(        )

(         )

Total capital social şi suplimentar
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)

060

3 590 420

   

3 590 420

2

Rezerve 

Capital de rezervă

070

979 851

   

979 851

Rezerve statutare

080

312 780 313

21 081 315

3 653 731

330 207 897

Alte rezerve

090

1 705 887

   

1 705 887

Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)

100

315 466 051

21 081 315

3 653 731

332 893 635

3

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)

Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi

110

 

20

 

20

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi

120

42 162 630

 

42 162 630

 

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

130

x

46 578 561

 

46 578 561

Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)

160

42162630

46578581

42162630

46578581

4

Alte elemente de capital propriu, din care

170

       

Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)

180

361 219 101

67 659 896

45 816 361

383 062 636

 

 

 

 

Informații suplimentare privind profitul emitentului și utilizarea acestuia:

Indicatori

Perioada de gestiune  precedentă,lei

Perioada de gestiune curentă, lei

1

2

3

 1.Direcţiile de utilizare a profitului net pe parcursul perioadei de gestiune:

42 162 630

 

 1. acoperirea pierderilor din anii precedenţi

 

 

b) rezerve stabilite de legislaţie;

 

 

c) rezerve prevăzute de statut;

17427 583

 

d) plata recompenselor membrilor consiliului emitentului şi a membrilor comisiei de cenzori;

3 653 732

 

e)investirea în vederea dezvoltării producţiei;

 

 

f)plata dividendelor;

• la acţiunile preferenţiale

• la acţiunile ordinare

21 081 315

 

g)alte scopuri conform legislației

 

 

h)alte scopuri conform statutului

 

 

2Activele nete ale emitentului

361 219 101

383 062 636

3.Activele nete ale emitentului în raport la:

•o obligaţiune

•o acţiune preferenţială

•o acţiune ordinară

 

 

 

1006-06

 

 

 

1066-90

4.Profitul net la o acţiune ordinară a  emitentului

117,43

129,73

5.Datoriile la dividendele anilor precedenţi

421 721

499 934

6.Dividendele anunţate la o acţiune de fiecare clasă a  emitentului: 

• intermediare

• anuale

 

 

 

       58,7154

 

7.Valoarea unei acţiuni a  emitentului  (cu indicarea sursei de informare)

• valoarea de piaţă

• valoarea estimativă

 

 

 

 

III. Entitatea de audit:

Compania de audit ,,Sovirina Audit” SRL ;mun.Chișinau , str.Petru Rareș 36, of.145 , telefon 0 (22) 60-23-81; Zaharcenco Irina ;contract nr. 01/18/72/2 din 18.05.2018 ;licența AMMII nr.051900 din 02.12.2014;

 

 

IV. Raportul integral al auditorului asupra situațiilor financiare anuale cu indicarea datei întocmirii raportului.

 COMPANIA DE AUDIT  “SOVIRINA-AUDIT” SRL

MD-2005, mun. Chișinău, str. P. Rareș, 36, of. 145,

tel. (+37322) 602-381, 602-375

_________________________________________________________________________

 

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

 

Opinie

 

Am auditat situațiile financiare ale companiei „Metalferos” SA (în continuare – Compania), care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2018, situația de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, precum și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

În opinia noastră, situațiile financiare anexate reflectă veridic, sub toate aspectele semnificative, starea financiară a Companiei la data de 31 decembrie 2018, rezultatele financiare și fluxul mijloacelor bănești aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007, Bazele conceptuale ale pregătirii și prezentării rapoartelor financiare și Standardele Naționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinele Ministerului de Finanțe al R. Moldova nr. 118 și 119 din 06 august 2013.

 

Baza pentru opinie

 

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Companie, în conformitate cu cerințele etice relevante pentru auditul situațiilor financiare în Republica Moldova și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități etice, conform acestor cerințe.

Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

 

Responsabilitățile conducerii pentru situațiile financiare

 

Conducerea Companiei este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea veridică a situațiilor financiare în conformitate cu Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007, Bazele conceptuale ale pregătirii și prezentării rapoartelor financiare și Standardele Naționale de Raportare Financiară, precum și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Companiei de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Compania sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

Membrii Consiliului societății pe acțiuni sunt responsabili pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Companiei.

 

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

 

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

 • Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
 • Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Companiei.
 • Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere.
 • Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Companiei de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Compania să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

 

Zaharcenco Irina Auditor, Director al Companiei de audit „SOVIRINA-AUDIT” SRL.

Certificatul de calificare al auditorului: seria AG, nr. 000040.

Licența pentru activitatea de audit seria A MMII nr. 051900 din 02.12.2014, eliberată de către Camera de Licențiere, cu termen de valabilitate până la 01.12.2019.

 

Adresa societății de audit: R. Moldova, mun. Chișinău, str. P. Rareș, 36, of. 145.

Data emiterii Raportului auditorului – 10 aprilie 2019

 

 

V. Raportul anual al conducerii

 

Denumirea:  Societatea pe acţiuni pentru achiziţionarea, prelucararea şi comercializarea deşeurilor de metale feroase şi neferoase SA „Metalferos”

Forma organizatorico-juridică :  Sociatate pe acţiuni de tip deschis.

S.A. “Metalferos” este inscrisă în Registrul de Stat al persoanelor  juridice Nr.105044020 din 05.07.1995,cod fiscal 1002600025822, cod TVA 7800033.

Adresa juridică: mun. Chisinău Zona Industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3

Capitalul Social constituie:  3 590 420 lei, împartit în – 359 042 actiuni ordinare nominative, cu valoare nominala de 10 lei fiecare.

Numarul actionarilor - 331, inclusiv persoane juridice - 2, persoane fizice -329.

Persoane juridice – Agentia Proprietatii Publice 281 065 acţiuni – 78,282%,

BV„Fiduciar Invest” SA 303 acţiuni – 0,084 %.

Persoane fizice 77 674 acţiuni – 21,634 %.

 

Numărul mediu scriptic de persoane:  în anul 2018 – 213.

 

Impozite şi taxe achitate in anul 2018 în total 45 237 375 lei:

Impozit pe venit (12%) - 6 900 000 lei,

Fondul social -7 500 095 lei,

Impozit pe venit din salariu- 4 004 832 lei,

Fondul de pensii (6%) – 2 266 151 lei,

Asigurarea medicala (4,5+4,5%) 3 440 346 lei,

Devidende – 20 577 187 lei,

Impozit din devidende – 260 065 lei,

Impozit pe imobil – 85 789 lei,

Taxa pu amenajarea teritoriului – 21 980 lei,

Taxa pu drum – 172 046 lei,

Impozitul pe teren – 200 lei,

Alte impozite - 8 684 lei.

 

În anul 2018 volumul vînzărilor a constituit 1 448 744 219,30lei inclusiv:

Metale feroase 216 173,902 tone in valoare de 1 161 028 462,57 lei

Metale neferoase 10 190 tone in valoare de 283 782 240,78 lei

Servicii de confectionare in valoare de 3 755 427,26 lei

Arenda oficiilor 170 795,83 lei

Altele 6 992,86 lei.

Majorarea volumului vînzărilor cu 157 170 779 lei faţă de anul 2017 se explică prin faptul, că in anul 2018 Uzina Metalurgică din Rîbniţaa activat stabil iar preturile de vinzare au fost relativ mai mari fata de anul precedent.

Cheltuielile operaţionale, comerciale, de transport şi administrative la fel sau majorat fiind influenţate de majorarea volumului producţiei achiziţionate, prelucrate şi comercializate.

 

Costul vînzărilor a constituit 1 304 403 520 lei.

Profitul brut a constituit 144 340 699 lei

Chletuieli comerciale şi de transport 51 194 341 lei

Chletuieli administrative 30 270 920 lei, inclusiv TVA trecut la cheltuieli 13 901 387,68 lei.

Alte cheltuieli din activitatea operaţională 10 371 781 lei, inclusiv cheltuieli nerepartizate ne incluse în costul vînzărilor conform politicii de contabilitate 9 318 741,74 lei.

Rezultat din activitatea operaţională 52 528 705 lei

Rezultat din activitatea financiară (diferenţele de curs valutar)328 619 lei

Profit pînă la impozitare52 857 324 lei

Cheltuieli privind impozitul pe venit 6 278 763 lei

Profit net al perioadei de gestiune 46 578 561 lei

 

Pe parcursul anului 2018 au fost îndeplinite următoarele direcții prioritare:

 • A fost înoit parcul auto a societății;
 • Au fost procurate 3 încarcătoare mobile de resturi și deșeuri de metale si 3 echipamente de încarcare;
 • A fost efectuata reparația presului SPA-400 și S-26;
 • A fost construit hala de depozitoare pentru depozitarea acumulatoarelor;
 • Au fost efectuate reparații curente al parcului auto;
 • Au fost effectuate reparații curente a meсanizmelor de ridicare și echipamentului de preluarare a resturilor și deșeurilor de metale.

 

 1. Politica cu privire la dividende

Capitalul social al „Metalferos” este constituit din 359 042 actiuni ordinare nominative, cu valoare nominala de 10 lei fiecare, care confera proprietarilor dreptul la vot în adunarea general a acționarilor, dreptul de a primi dividente și o parte din bunurile societății în cazul lichidării acesteia.

Profitul net al societății se repartizează în conformitate cu decizia adunării generale a acționarilor.

Obligația societății referitoare la plata dividentelor apar la data anunțării hotărîrii privind plata lor.

 

 1. Tranzacțiile cu valori mobiliare

Pe parcursul anului 2018 „Metalferos” SA nu a efectuat tranzacții cu valori mobiliare prin achiziționarea, răscumpărarea, convertirea, consolidarea sau fracționarea lor.

 1. Riscuri

Riscul general al afacerii: se referă la riscul legat de schimbarea cadrului legal general, schimbările în condițiile economice și sociale, profilul afacerilor ți schimbărilor datorate ciclului economic.

 

 1. Guvernarea corporativă

Recunoscînd inportanța guvernării corporative pentru dezvoltarea de succes a businessului societății, pentru realizarea înțelegirii reciproce între părțile interesante în activitatea ei, societatea a elaborat Codul de guvernare corporativă.

 

VI. Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public (conform pct.15 sbp.4) și pct.19 sbp.4) din Regulament).

 

Denumirea unitatii: SA „Metalferos”

Adresa. Mun. Chisinau, Zona industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3

Cod fiscal: 1002600025822

 

Declarație:

În conformitate cu prevederile pct. 20 subpct.4) din Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare aprobat de Comisia națională a Pieței Financiare prin Hotărîrea nr. 7/11 din 12.02.2016 declar ca-mi asum răspunderea întocmirea situației financiare aferente anului  2018 si confirm ca:

 1. Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglamentările contabile aplicate la 31.12.2018.
 2. Situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanșei financiare si a celorlate informații referitoare la activitatea desfăsurată;
 3. Persoana juridică isi desfăsoară activitatea în condiții de continuitate.

 

Timbrovski Alexei                                                                                           Director general

 

 

 

Denumirea unitatii: SA „Metalferos”

Adresa. Mun. Chisinau, Zona industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3

Cod fiscal: 1002600025822

 

Declarație:

În conformitate cu prevederile pct. 20 subpct.4) din Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare aprobat de Comisia națională a Pieței Financiare prin Hotărîrea nr. 7/11 din 12.02.2016 declar ca-mi asum răspunderea întocmirea situației financiare aferente anului  2018 si confirm ca:

 1. Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglamentările contabile aplicate la 31.12.2018.
 2. Situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanșei financiare si a celorlate informații referitoare la activitatea desfăsurată;
 3. Persoana juridică isi desfăsoară activitatea în condiții de continuitate.

 

Catana Sergiu                                                                                           Director financiar

 

VII. NFORMAŢIA PRIVIND EVENIMENTELE CARE ÎNFLUENŢEAZĂ SAU POT ÎNFLUENŢA ACTIVITATEA EMITENTULUI DE VALORI MOBILIARE ŞI/SAU PREŢUL VALORILOR MOBILIARE ALE ACESTUIA

Denumirea evenimentului

Data producerii evenimentu-lui

Organul de conducere autorizat care a luat decizia corespunză-toare

Data adoptării deciziei corespunză-toare

Organul de presă unde s-a publicat decizia organului de conducere

Data publicării deciziei

Organul de presă în care s-a publicat comunicatul privind deciziile aprobate

Data publicării comunicatului

Data prezentării raportului financiar la organul de statistică

Suma veniturilor calculate pentru anul de gestiune, lei

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Desfăşurarea adunării generale ordinare anuale

17.05.2018

Cons. Societăţii

27.03.2018

Mold. Suverană

11.04.

2018

Mold. Suverană

25.05.2018

23.03.2018

X

Desfăşurarea adunării generale extraordinare

 

 

 

 

 

 

 

X

X

a ) Acţiuni ordinare

17.05.2018

AGA

17.05.2018

 

 

Mold. Suverană

25.05.2018

X

21081295

b Acţiuni preferenţiale

-

 

 

 

 

 

 

X

 

c ) Obligaţiuni

-

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.  Date anuale privind tranzacţiile efectuate de către  emitent  cu propriile sale acţiuni, care vor cuprinde cel puțin următoarea informație:

. Nu sunt

 

Lista reprezentanţelor emitentului

Anexa

Nr d/o 

Denumirea completă a reprezentanţei

Sediul

Conducătorul

1

Reprezentanţa "Căuşeni"

or.Căuşeni, str.Cogîlniceanu 10

Mîrza G.

2

Reprezentanţa "Rîşcani"

or.Rîşcani, str.Comarova 26

Zamlinschi S.

3

Reprezentanţa "Donduşeni"

or.Donduşeni, str.D.Cantemir 138

Vasilevschi G.

4

Reprezentanţa "Bălţi"

or.Bălţi,str-la Boris Glavan

Lucovschi V.

5

Reprezentanţa "Cupcini"

or.Cupcini, str.Renaşterii 1

Mihailov S.

6

Reprezentanţa "Comrat"

or.Comrat, str.Lenina 7

Podmoghilnîi A.

7

Reprezentanţa "Cahul"

r-ul Cahul, str.Şoseaua Scheia 48

Podmoghilnîi A.

8

Reprezentanţa "Rezina"

or.Rezina, str.Dacia 39

Silenco A

 

IX.  Semnarea

 

Raportul va fi semnat de un membru al Consiliului, de către organul executiv şi de către contabilul-şef al entității de interes public.

Membrul Consiliului      Gorea Eugeniu

 

 

Organul executiv            Timbrovski Alexei

 

 

Contabilul-șef                 Gurulea Valentina

 

 

______________________________________________

Notă* Informaţia ce conţine date cu caracter personal urmează a  fi procesată în strictă conformitate cu Legea nr.982/2000  și Legea nr.133/2011