Achiziția serviciilor de asigurare obligatorie

 SA „Metalferos” invită operatorii economici interesați, să participe la procedura de achiziție a serviciilor de asigurare obligatorie pentru autovehicule, după cum urmează:

 1. Oferta comercială trebuie să fie prezentată şi depusă în plic sigilat la adresa întreprinderii: SA „Metalferos”, zona industrială Vatra, str. Feroviarilor, 1/3, mun. Chișinău, MD-2055, Moldova, etajul 2, anticameră; tel: (+373) 022 509 159 , până la 09 februarie 2023, ora 16:00 (ora locală). Operatorii economici, pe propria răspundere, pot să prezinte oferta prin e-mail: info@metalferos.md.
 2. Plicul trebuie să fie netransparent, sigilat şi marcat cu adresa operatorului economic şi a autorităţii contractante, pe care va fi inclusiv înscrisul cu denumirea procedurii de achiziție.
 3. În ofertă va fi specificată valoare pe fiecare obiect asigurat și valoarea totală pe lot.
 4. Oferta financiară va fi prezentată în valuta națională (lei moldovenești MDL, fără TVA).
 5. Cerințe pentru participanți şi Documentația obligatorie la prezentarea ofertei:
  • copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice;
  • copia licenței de funcționare conform legii pentru efectuarea serviciilor solicitate;
  • oferta;
  • informația generală despre ofertant;
  • declarația privind eligibilitatea;
  • rechizitele bancare.
 • Valabilitatea ofertei: 30 zile de la depunerea ofertei la sediul Beneficiarului;
 • Condiții de calificare la concursul de achiziție: în cazul neprezentării unuia din documentele de calificare obligatorii, operatorii economici vor fi descalificați, fără posibilitatea de a prezenta careva documente după termen. Pe lângă cele expuse anterior, la concursul privind achiziția serviciilor de asigurare, se vor califica ofertele care întrunesc cerințele pct. VI. „Criterii de calificare” a caietului de sarcini;
 • Condiţiile de achitare: achitarea se va efectua în lei MDL, prin virament în decurs de până la 30 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale şi documentelor confirmative de executare a contractului;
 • Criteriul de evaluare: câștigător va fi desemnat operatorul economic care va îndeplini cerințele înaintate conform caietului de sarcini;
 • Prețurile stabilite de ofertanți, vor fi fixe pe toată durata contractului;
 • Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.
 1. Ofertele depuse vor fi deschise pe data de 10.02.2023, ora 11:00, la adresa întreprinderii: SA „Metalferos”, zona industrială Vatra, str. Feroviarilor, 1/3, mun. Chișinău, MD-2055, Moldova, etajul I, sala de conferință, fiind invitați toți ofertanții.

Cu această ocazie, Vă invităm să ne expediați oferta Dvs.

Companiile interesate pot solicita Caietul de sarcini.

Persoana de contact:

Mihail Țîrdea, Șef Secție administrativă

Tel.: 022 509 152, 079399171