În atenția acționarilor SA „Metalferos”

 • Post category:Anunțuri
 • Reading time:3 mins read

AVIZ

Privind convocarea adunării generale ordinare anuale a acționarilor SA „Metalferos”

Vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu prevederile art.48-53 al legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, în temeiul deciziei Consiliului societății din  30 aprilie 2024, documentată prin procesul-verbal nr.9 din 30.04.2024 a fost aprobată decizia de ținere a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor, pe data de 07 iunie 2024, orele 14:00, cu prezenta acționarilor, pe adresa: mun. Chișinău, Zona Industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3.

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la aprobarea Dării de seamă a Consiliului societății pe parcursul anului 2023.
 2. Cu privire la examinarea Dării de seamă financiare anuală a societății pentru anul 2023.
 3. Cu privire la examinarea Raportului auditorului pentru anul 2023.
 4. Cu privire la aprobarea Raportului anual de activitate a Comisiei de cenzori pentru anul 2023.
 5. Cu privire la aprobarea Raportului anual de activitate a Comitetului de audit pentru anul 2023.
 6. Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia pentru anul 2024.
 7. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori și a membrilor Comitetului de audit.
 8. Alegerea membrilor Consiliului societății.
 9. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.
 10. Alegerea membrilor Comitetului de audit.
 11. Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori, Comitetului de audit și a reprezentantului statului.
 12. Repartizarea profitului net obținut în anul 2023.
 13. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2024.
 14. Aprobarea Codului de Guvernanță corporativă în redacție nouă.
 15. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului societății în redacție nouă.
 16. Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor în Statutul societății.
 17. Cu privire la utilizarea rezervelor financiare (din contul ALTE REZERVE) pentru acoperirea corecțiilor anilor precedenți.

Participanții la adunarea generala ordinară anuală a acționarilor se vor înregistra la Comisia de înregistrare cu începere de la ora 12:00 până la ora 13:45.

Pentru participarea la adunare urmează să prezentați actele de identitate. În caz că nu puteți participa personal la adunare, aveți posibilitatea să delegați dreptul de participare și de vot unei persoane în baza unei procurii  autentificate  conform legislației in vigoare.

Cu materialele referitoare la ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale puteți lua cunoștință începând cu data de 27.05.2024, între orele 15-00 orele 16-30, la sediul societății pe adresa: mun. Chișinău, str. Zona Industrială  Vatra, str. Feroviarilor 1/3.