2019-04-01

Годовой баланс за 2018

Anexa nr.4

 la Regulamentul cu privire la dezvăluirea

 informaţiei de către emitenții de valori mobiliare

 

Raportul anual al S.A. ,,Metalferos” pentru anul 2018.

 

  1. Date generale privind entitatea admisă în cadrul  MTF.

 

1. Perioada de raportare  01.01.2018-31.12.2018

2. Denumirea completă a emitentului – Societatea pe acțiuni pentru achiziționarea, prelucrarea și livrarea metalelor feroase și neferoase „Metalferos”;

3. Sediul, nr.de telefon/ fax al emitentului – MD-2055,str.Feroviarilor,1/3,Zona Industrială Vatra,mun.Chișinau,Republica Moldova ,tel.0(22)50-89-07;

4. Numărul (IDNO) și data înregistrării la organul înregistrării de stat:

            Numărul de înregistrare ( IDNO ) -1002600025822,certificat de înregistrare MD 0007334

 Data înregistrării - 05.07.1995;

5. Activitatea principală (conform CAEM)  - E 3832;                                                               

6. Standardele de contabilitate după  care se ţine evidenţa contabilă  (SNC , SIRF) – SNC;

7. Capitalul social al emitentului la ultima zi a perioadei de gestiune - 3 590 420 lei.

8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul si clasa valorilor mobiliare,  principalele caracteristici, cu indicarea valorii nominale (fixate) si a codul ISIN - nu sunt;

9. Informația privind numărul total al acționarilor emitentului de valori mobiliare la data raportării – 331 acționari;

    Lista acționarilor, care la ultima zi a perioadei de gestiune dețineau cel puțin 5% din numărul de acțiuni cu drept de vot plasate ale emitentului,cu specificarea numărului și cotei acțiunilor deținute:

 

Denumirea completă a persoanelor juridice/numele,prenumele persoanei fizice  numărul de înregistrare (IDNO)/ codul personal al persoanei fizice(IDNP)

Numărul de acțiuni cu drept de vot

Cota deținută in numărul total de acțiuni de vot ale emitentului, %

Preferențiale

Ordinare

Preferențiale

Ordinare

Agenția  Proprietații Publice

 

281065

 

78,28

Volc Ala Luca

 

18420

 

   5,13

 

10. Informaţia privind societatea de registru:

   Societatea de registru ,,Grupa Financiară” S.A.;MD-2001,mun.Chișinău,str.Ismail,88/1;telefon 0 (22) 27-18-45;autorizația Nr.0001 din 31.12.14 - 22.01.2020, Bondarev Viorica,contract nr.753 din 27.12.2018;

 

11. Entitatea de audit:

    Compania de audit ,,Sovirina Audit” SRL ;mun.Chișinau , str.Petru Rareș 36, of.145 , telefon 0 (22) 60-23-81 ; Zaharcenco Irina ;contract nr. 01/18/72/2 din 18.05.2018 ;licența AMMII nr.051900 din 02.12.2014;

 

12. Lista persoanelor ,care acționeaza în mod concertat cu emitentul la ultima zi a perioadei de raportare, în conformitate cu art.6 din Legea nr.171/2012:

 

Nr/o

Denumirea completa a persoanei juridice/numele, prenumele persoanei fizice

Numarul de acțiuni, unitați

Cota parte a acțiunilor deținute in numarul total de acțiuni cu drept de vot, %

Reprezentant al statului

1

Drăgălin Iuliana

0

0

 

 

Membrii Consiliului societații

1

Gorea Eugeniu

0

0

2

Chilaru Natalia

0

0

3

Mamei Marian

0

0

4

Vulpe Vasile

0

0

5

Cicibaba Iuri

0

0

Membrii Organului Executiv

1

Țimbrovski Alexei

0

0

Membrii Comisiei de Cenzori

1

Țurcanu Ecaterina

0

0

2

Guțu Lidia

0

0

3

Cemertan Silvia

0

0

Alte persoane cu funcții de raspundere , inclusiv

conducatorul filialei sau reprezentanței

1

Gurulea Valentina

15

0,004

2

Mirza Grigori

0

0

3

Zamlinski Serghei

0

0

4

Vasilevschi Ghenadie

0

0

5

Lukovski Valentin

0

0

6

Mihailov Serghei

2

0,0005

7

Podmoghilnîi Artiom

0

0

8

Silcenco Alexandr

0

0

 

13. Statutul emitentului de valori mobiliare/modificări la statut (data înregistrării la organul înregistrării de stat) - nu este.

 

14. Informația privind publicarea raportului anual al emitentului:    www. metalferos.md.

 

II. Situațiile financiare anuale ale emitentului pentru perioada de gestiune:

 

15. Bilanţul emitentului pentru  perioada de gestiune 01.01.2018-31.12.2018:   

                              Anexa 1

 

 

Indicatori

Sold la începutul perioadei de gestiune , lei

Sold la sfîrșitul perioadei  de gestiune precedente, lei

1

2

3

1. Active imobilizate

1.Imobilizări necorporale

23 053

23 715

2.Imobilizări corporale în curs de execuție

11 589 785

13 015 797

3.Terenuri

13 470 260

13 470 260

4.Mijloace fixe

50 496 487

53 504 451

5.Resurse minerale

 

 

6.Active biologice imobilizate

 

 

7.Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate

 

 

8.Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate

 

 

9.Investiții imobiliare

 

 

10.Creanțe pe termen lung

 

 

11.Avansuri acordate pe termen lung

 

 

12.Alte active imobilizate

 

 

Total active imobilizate

75 579 585

80 014 223

2. Active circulante

1.Materiale

22 928 489

22 916 474

2.Active biologice circulante

3 724

3 724

3.Obiecte de mică valoare și scurtă durată

341 392

331 617

4.Producția în curs de execuție și produse

248 248

118 874

5.Mărfuri

269 616

269 616

6.Creanțe comerciale

3 284 264

3 984 302

7.Creanțe ale părților afiliate

 

 

8.Avansuri acordate curente

37 248 683

24820928

9.Creanțe ale bugetului

138 407 039

140 031 251

10.Creanțe ale personalului

2

166

11.Alte creanțe curente

154 324

94 049

12.Numerar în casierie și la conturile curente

101 846 486

125 015 857

13.Alte elemente de numerar

 

 

14.Investiții financiare curente în părți neafiliate

 

 

15.Investiții financiare curente în părți afiliate

 

 

16. Alte active circulante

642 668

658 017

Total active circulante

305 374 935

318 244 875

Total active

380 954 520

398 259 098

3. Capital propriu

1.Capital social

     3 590 420

     3 590 420

  1.1Capital suplimentar

 

 

2.Rezerve

      315 466 051

     332 893 635

3.Corecții ale rezultatelor anilor precedenți

 

20

4.Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți

    42 162 630

 

5.Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

 

    46 578 561

6.Profit utilizat al perioadei de gestiune

 

 

7.Alte elemente de capital propriu

 

 

Total capital propriu

    361 219 101

 383 062 636

4. Datorii pe termen lung

1.Credite bancare pe termen lung

 

 

2.Împrumuturi pe termen lung

 

 

3.Datorii pe termen lung privind leasingul financiar

 

 

4.Alte datorii pe termen lung

 

 

Total datorii pe termen lung

 

 

 5. Datorii curente

1.Credite bancare pe termen scurt

 

 

2.Împrumuturi pe termen scurt

 

 

3.Datorii comerciale

   52 601

878 068

4.Datorii față de părți afiliate

 

 

5.Avansuri primite curente

      18 655 346

    13 398 974

6.Datorii față de personal

4 866

46 518

7.Datorii privind asigurările sociale și medicale

 

 

8.Datorii față de buget

258 594

22 166

9.Venituri anticipate curente

 

 

10.Datorii față de proprietari

421 721

499 934

11.Finanțări și încasări cu destinație specială curente

 

 

12.Provizioane curente

 

 

13.Alte datorii curente

342 291

350 802

Total datorii curente

19 735 419

15 196 462

Total pasive

380 954 520

398 259 098

 

 

16. Situația de profit și pierderi pentru perioada de gestiune 01.01.2018-31.12.2018:

Anexa 2

 

 

Indicatori

Perioada de gestiune precedentă, lei

Perioada de gestiune curentă, lei

1

2

3

1.Venituri din vînzări

1 291 573 440

1 448 744 219

2.Costul vînzărilor

1 141 274 703

1 304 403 520

3.Profit brut (pierdere brută)

150 298 737

144 340 699

4.Alte venituri din activitatea operațională

5 027

25 048

5.Cheltuieli de distribuire

47 936 169

51 194 341

6.Cheltuieli administrative

28 321 620

30 270 920

7.Alte cheltuieli din activitatea operațională

10 566 516

10 371 781

8.Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)

63 479 459

52 528 705

9.Rezultatul din alte activități (profit/pierdere)

(14 583 856)

328 619

10.Profit (pierdere) pînă la impozitare

48 895 603

52 857 324

11.Cheltuieli privind impozitul pe venit

5 593 144

6 278 763

12.Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

43 302 459

46 578 561

 

17. Situația modificărilor capitalului propriu pentru perioada de gestiune 01.01.2018-31.12.2018:

                                                                                                                                       Anexa 3

 

Nr.
d/o

Indicatori

Cod rd.

Sold la începutul perioadei  de gestiune

Majorări

Diminuări

Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune

1

2

3

4

5

6

7

1

Capital social şi suplimentar

Capital social

010

3 590 420

   

3 590 420

Capital suplimentar

020

       

Capital nevărsat

030

(        )

(        )

(        )

(          )

Capital neînregistrat

040

       

Capital retras

050

(       )

(        )

(        )

(         )

Total capital social şi suplimentar
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)

060

3 590 420

   

3 590 420

2

Rezerve 

Capital de rezervă

070

979 851

   

979 851

Rezerve statutare

080

312 780 313

21 081 315

3 653 731

330 207 897

Alte rezerve

090

1 705 887

   

1 705 887

Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)

100

315 466 051

21 081 315

3 653 731

332 893 635

3

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)

Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi

110

 

20

 

20

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi

120

42 162 630

 

42 162 630

 

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

130

x

46 578 561

 

46 578 561

Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)

160

42162630

46578581

42162630

46578581

4

Alte elemente de capital propriu, din care

170

       

Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)

180

361 219 101

67 659 896

45 816 361

383 062 636

 

 

 

 

18. Informații suplimentare privind profitul emitentului și utilizarea acestuia:

Indicatori

Perioada de gestiune  precedentă,lei

Perioada de gestiune curentă, lei

1

2

3

 1.Direcţiile de utilizare a profitului net pe parcursul perioadei de gestiune:

42 162 630

 

  1. acoperirea pierderilor din anii precedenţi

 

 

b) rezerve stabilite de legislaţie;

 

 

c) rezerve prevăzute de statut;

17427 583

 

d) plata recompenselor membrilor consiliului emitentului şi  a membrilor comisiei de cenzori;

3 653 732

 

e)  investirea în vederea dezvoltării producţiei;

 

 

f)  plata dividendelor;

• la acţiunile preferenţiale

• la acţiunile ordinare

 

 

    21 081 315

 

g)  alte scopuri conform legislației

 

 

h)  alte scopuri conform statutului

 

 

 2.Activele nete ale emitentului

361 219 101

383 062 636

 3. Activele nete ale emitentului în raport la:

 • o obligaţiune

 • o acţiune preferenţială

 • o acţiune ordinară

 

 

 

        1006-06

 

 

 

1066-90

 4.Profitul net la o acţiune ordinară a  emitentului

117,43

129,73

 5.Datoriile la dividendele anilor precedenţi

421 721

499 934

 6.Dividendele anunţate la o acţiune de fiecare clasă a  emitentului: 

 • intermediare

 • anuale

 

 

 

       58,7154

 

 7.Valoarea unei acţiuni a  emitentului  (cu indicarea sursei de informare)

 • valoarea de piaţă

 • valoarea estimativă

 

 

                                                                                                                                           

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Raportul conducerii,întocmit.

IV. Raportul auditorului asupra situațiilor financiare anuale:

Raportul anual al Companiei de audit ,,Sovirina Audit” SRL.

V. Informații privind evenimentele importante care au avut loc pe parcursul perioadei de gestiune – nu sunt.

VI. Date privind tranzacțiile efectuate de către emitent cu propriile sale acțiuni – nu sunt.

VII. Semnarea

 

Raportul semnat de Președintele Consiliului Societații,directorul general si contabilul-șef ai emitentului.

 

 

- Președintele Consiliului Societații                                                       Gore Eugeniu

 

- Director general                                                                                  Țimbrovski A.

 

- Contabil-șef                                                                                         Gurulea V.